6 trường hợp được cho phép gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có số tiền thuế nợ do chưa thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất,

Ngày 28/10 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2010/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật .

Nội dung Nghị định số 106/2010/NĐ-CP có quy định 6 thu nhập cá nhân. Cụ thể: người nộp thuế được , nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.
Những trường hợp phải di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khiến doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; hoặc do chính sách nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, thì cũng được gia hạn.

Trường hợp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có số tiền thuế nợ do chưa thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được Nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng chưa giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách nhà nước hoặc gặp khó khăn khách quan đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Tài chính đều được gia hạn nộp thuế.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *