Hướng dẫn về mức thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu

Nếu cá nhân không quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả có trách nhiệm cấp xác nhận giá trị thưởng theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị chi trả để làm căn cứ quyết toán thuế của cá nhân.

Mới đây Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu.Cá nhân nhận thưởng bằng cổ phiếu thì khi bán cổ phiếu cùng loại phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân phải tự kê khai để tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm.

Trường hợp cá nhân quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả (ngân hàng thương mại) có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế cho cá nhân theo giá trị thưởng được xác định theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị (ngân hàng).

Nếu cá nhân không quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả có trách nhiệm cấp xác nhận giá trị thưởng theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị chi trả để làm căn cứ quyết toán thuế của cá nhân.

Công văn cũng quy định cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai thuế, nộp thuế TNCN, đến cuối năm, cá nhân phải tổng hợp chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế để xác định chính xác số thuế TNCN phải nộp trong năm.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *