Kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp mới trong vòng 3 ngày

Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.
Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn tất hồ sơ hợp lệ; được quyền có nhiều con dấu, có một mã số duy nhất dùng là mã số doanh nghiệp và mã số thuế để cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát và trao đổi thông tin.

Đó là những nội dung nổi bật trong Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành ngày (14/9/2015) quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý của nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
Theo Nghị định của Chính phủ, thời hạn để một cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký DN được rút ngắn từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ khi người đăng ký thành lập Doanh Nghiệp hoàn tất các hồ sơ hợp lệ. Cơ chế liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Đầu tư) và cơ quan thuế địa phương sẽ chủ động trong quá trình nhận và xử lý hồ sơ hợp lệ của DN.

Thành lập doanh nghiệp mới trong vòng 3 ngày
Đồng thời, cơ chế liên thông điện tử này sẽ cung cấp 1 mã số duy nhất cho DN, mã số này được sử dụng với hai mục đích là mã số doanh nghiệp, để cơ quan quản lý Nhà nước trao đổi các thông tin và liên hệ với DN và mã số thuế để DN thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử và các thủ tục hải quan khác.

Ngoài điểm mới trên, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều văn phòng, chi nhánh, góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta theo đánh giá của các tổ chức quốc tế. Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Cùng với nộp thuế, khai báo hải quan qua mạng điện tử đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, Chính phủ khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại các cơ quan quản lý Nhà nước. Theo đó, người dân, DN được sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Được biết, Nghị định trên thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *