Luật Kinh Doanh

6 trường hợp được cho phép gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có số tiền thuế nợ do chưa thanh toán vốn đầu tư

Những giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán

Ý kiến không chấp nhận được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với Giám đốc là quan trọng hoặc liên

Hướng dẫn cách mới cho việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Chẳng hạn, nhà đầu tư nước ngoài A góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam. Năm 2009, công ty có phát sinh số

Hướng dẫn về mức thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu

Nếu cá nhân không quyết toán qua đơn vị chi trả thì đơn vị chi trả có trách nhiệm cấp xác nhận giá trị thưởng

Những hàng tồn đọng trong kho ngoại quan sẽ được bán đấu giá công khai

Toàn bộ tiền thu về từ việc bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục

Hướng cách dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với trả cổ tức bằng tiền

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Cty thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông thì Cty có